Vanliga frågor

Min braskamin ”knakar och brakar” / Knak och brak

Det knäpper i de flesta braskaminer under uppvärmning och avsvalning. I enstaka fall hörs det kraftiga smällar i stället för det normala knäppandet. Det kan bero på att det har uppstått spänningar i stålet under svetsningen av braskaminen. Spänningarna utlöses under uppvärmning och avsvalning.

 • I vissa fall kan du eliminera spänningarna genom att elda kraftigt i braskaminen.
 • Lossa värmeskölden på luckans baksida något och spänn sedan fast den igen.
 • Om rökutgången baktill är försedd med en spärr ska du lossa spärren och sedan spänna fast den igen.
Lacken flagnar

Lacken kan flagna om metallytan på braskaminen av någon anledning inte var helt ren när den lackerades.

Om lacken flagnar kan du slipa ytan lätt och sedan sprutlackera med Senothermlack.
Om det med tiden blir repor, märken etc. på braskaminen kan du lätt reparera dem på samma sätt.

Reparationssats – artikelnummer: 200 ml: svart 22-0756, grå 22-0756grey

Färgen ska sprayas på i flera omgångar i så tunna skikt som möjligt för att den ska hålla.

Kan braskaminen rosta?

En braskamin rostar inte om den förvaras och ansluts korrekt.
Om en braskamin rostar beror det ofta på att den utsätts för fukt från skorstenen. Du kan minska risken för invändig rost genom att elda i braskaminen några gånger utanför eldningssäsongen för att försäkra dig om att den hålls torr.

Framför allt i fritidshus är det ofta låg inomhustemperatur på vintern och det kan leda till att temperaturen i braskaminens brännkammare blir så låg att den stillastående luften kondenseras på braskaminens metallytor, vilket i sin tur orsakar rostangrepp.
Det kan du förhindra genom att se till att det är drag i braskaminen, eventuellt genom att låta braskaminens luftintag stå lite öppet under vintern.

Om braskaminen rostar på utsidan beror det i regel på att den har förvarats på en fuktig plats under en längre tid så att fukten har kunnat tränga in i metallytan.

Om olyckan skulle vara framme kan du beställa en reparationssats som innehåller sandpapper och sprayfärg.

Reparationssats – artikelnummer: 200 ml: svart 22-0756, grå 22-0756grey

Vermiculit sprucken/trasig

Skamolskivorna i brännkammaren är av vermiculit – ett specialutvecklat material som tål höga temperaturer och isolerar effektivt. Skivorna säkerställer både optimal temperatur och optimal förbränning i brännkammaren.

Materialet är poröst och tål varken stötar eller slag.
Sprickor beror ofta på att ett vedträ eller liknande har stött emot skivorna. Det påverkar inte isoleringsförmågan så länge skivorna fortfarande är korrekt placerade i braskaminen.

Skivorna bör bytas ut när de har slitits ned till ungefär halva tjockleken. Om de blir för tunna försämras isoleringsförmågan, vilket leder till försämrad förbränningstemperatur och till att braskaminen inte längre skyddas mot de höga temperaturerna i brännkammaren.

Hur förhindrar jag att glasrutan blir vit?

Vitt glas kan uppstå vid felanvändning som exempelvis

 1. bristfällig rengöring av glaset
 2. eldning med mjölkkartonger, reklam m.m.
 3. eldning med ej godkänt bränsle, däribland koks, kol och liknande som alstrar för hög värme
 4. eldning med tryckimpregnerat trä eller spånskivor
 5. för kraftigt drag i skorstenen
 6. eldning med öppen asklåda.

Om glaset blir vitt och ogenomskinligt och inte går att få rent kan det ha tagit skada.

Glasrutan i braskaminen är av ett speciellt keramiskt glas som tål mycket höga temperaturer. Vid höga temperaturer är glaset mycket känsligt för kemikalier. Om du eldar med reklam, tidningar, tryckimpregnerat trä etc. är det stor risk för att glasrutan förstörs.

Om olyckan skulle vara framme kan du beställa en glassats som innehåller glasruta, packning och anvisningar.

Hur förhindrar jag att glasrutan blir sotig?

Glasrutan kan bli sotig av flera skäl:

 1. Veden är inte tillräckligt torr (max. fukthalt 18 %).
 2. Glasspolningen är inte aktiv (kontrollera på manöverhandtaget).
 3. Glasspolningen fungerar inte (det kan vara fallet om sotet är ojämnt fördelat på glasrutan, varför luckan ska undersökas och repareras vid behov).
 4. Skorstensdraget är för dåligt (kan mätas av sotaren).
 5. Förbränningstemperaturen är för låg, vilket avhjälps med ökad tillförsel av luft till förbränningen via primärluften – förbränningstemperaturen är tillräckligt hög när vermiculitskivorna är alldeles rena.
Hur rengör jag glasrutan?
Handtagen sitter löst

På nyare braskaminer med vridbara handtag kan du spänna handtagen med en insexnyckel som du sticker in genom ett hål i värmeskölden. Lossa först insexskruven i handtaget – och spänn den sedan igen.

Packningen lossnar eller ramlar av

De mindre packningarna runt asklådan och andra delar är fästa med ett värmebeständigt lim. Efter längre tids användning kan det inträffa att packningarna lossnar eller faller av. De är lätta att byta ut.

Reparation av små repor och märken

Slipa första ytan med slippapper nr 80 tills repan inte längre syns. Använd en slipkloss så att ytan blir helt slät.
Polera ytan med slippapper nr 240 eller 320 (använd vatten om du vill ha en slätare yta).
Du kan eventuellt slipa alla stenarna i braskaminen med slippapper 320 så att ytan blir likadan överallt.

Hur rengör jag braskaminens täljstenar?

Tvätta av fettfläckar och liknande med ett neutralt tvättmedel.

 1. Kontrollera att stenen har svalnat till rumstemperatur innan du rengör den.
 2. Fukta fläcken med koncentrerat tvättmedel och låt det dra några minuter.
 3. Tvätta av med varmt vatten.
 4. Vid mycket besvärliga fläckar kan du använda lösningsmedel eller aceton – men det ska användas med varsamhet.
 5. Du kan även slipa fläcken med slippapper nr 240 eller 320. Om du vill ha en mycket slät yta ska du använda vatten och våtslippapper vid slipningen.
Hur förhindrar jag dåligt skorstensdrag?

Kan mätas av sotaren.

Om braskaminen är ansluten till en stålskorsten kan draget förbättras genom antingen en förlängning av skorstenen eller montering av rökutsugning.

Om det är en murad skorsten kan du kontrollera att rensluckan är korrekt monterad. Du kan ofta få bättre drag i en murad skorsten genom att montera isokern i skorstenen.

Du bör undvika att öppna luckan när det är synliga lågor, eftersom en stor mängd kall luft tillsammans med lågor från obränd ved kan leda till att det ryker in.

Du bör vänta med att fylla på ny ved tills den andra veden har brunnit ner till ett glödskikt. Om du ändå måste öppna luckan innan veden har brunnit ner ska du göra det försiktigt och låta luckan stå lite på glänt en stund innan du öppnar den helt.

Om skorstenen är för kort, otät eller dåligt isolerad kan det uppstå problem med skorstensdraget (låt sotaren kontrollera det).

Om draget är tillräckligt kan du försöka förlänga antändningsfasen genom att använda fler tunna späntstickor, så att skorstenen blir rejält varm. Draget i skorstenen blir inte optimalt förrän skorstenen är varm.

När ett glödskikt har bildats lägger du på 2–3 torra vedträn.

Låt aldrig asklådan stå öppen under antändningen, eftersom det ökar brännhastigheten och därmed även temperaturen så pass mycket att braskaminen kan bli skev.

Hur förhindrar jag undertryck i rummet?

Det kan ryka in om det är undertryck i rummet där skorstenen finns. Det kan inträffa vid värmeåtervinning, i lågenergihus eller vid kraftig utsugning genom köksfläkt.

Om det är fallet ryker det in när du öppnar kaminluckan, eftersom det är ett övertryck inne i braskaminen jämfört med trycket i rummet där braskaminen står. Det betyder att huset måste tryckutjämnas. Vi avråder från ett undertryck som är högre än 4 Pa i huset.

Hur förhindrar jag tjärbeläggningar?

Tjärbeläggningar bildas om förbränningstemperaturen är för låg och/eller veden är fuktig.
Tjärbeläggningar ger stor risk för skorstensbrand.
Tjärbeläggningen är brun och klibbig.

Förbränningstemperaturen blir för låg om det inte tillförs tillräckligt mycket primärluft i brännkammaren under antändningsfasen i förhållande till vedmängden.

Förbränningstemperaturen blir för låg om det inte tillförs tillräckligt mycket primärluft i brännkammaren under antändningsfasen i förhållande till vedmängden.

Problem med justering av draget

Kan bero på att bimetallfjädern är defekt. Ta av ryggplåten och kontrollera att bimetallfjädern är intakt.

Hur rengör jag braskaminen?

Utför endast underhåll av braskaminen när den kall.
Det är enklast att dammsuga braskaminens utsida med ett dammsugarmunstycke med mjuk borste eller torka av den med en torr, mjuk trasa (trasan får inte vara fuktig).
Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel, eftersom det löser upp lacken.

Det ryker in när jag öppnar luckan

Rök väljer alltid den lättaste vägen ut och det bör vara genom skorstenen. Vid för dåligt skorstensdrag eller undertryck i rummet kan det hända att det ryker in när luckan är öppen. Om skorstensdraget är väldigt dåligt kan det hända att röken tränger ut även när luckan är stängd.