Korrekt upptändning i braskaminen

På den här sidan får du information om upptändning och eldning i braskaminen.

Första gången du eldar i din nya braskamin

Första gången du eldar i braskaminen ska du elda försiktigt eftersom alla material måste vänja sig vid hettan. Lacken som braskaminen är ytbehandlad med härdar vid den första eldningen. Därför ska du öppna luckan mycket försiktigt för annars kan packningarna fastna i lacken. Dessutom kommer lacken att lukta kraftigt vid första eldningen. Se därför till att det är bra ventilation i rummet.

Observera att handsken som medföljer braskaminen kan slita bort färgen på ytan om lacken inte är tillräckligt härdad. Rör därför inte vid själva luckan under de första 2–3 eldningarna.

Upptändning i braskaminer med stenbeklädnad

Sten är en naturprodukt som måste vänja sig vid temperaturväxlingarna. Därför är det viktigt att du följer dessa anvisningar första gångerna du eldar i en braskamin med stenbeklädnad.

Första eldningen

Skjut reglerspaken för primär- och sekundärluft medurs till maxläget (max. primärluft).

Lägg två vedträn horisontellt på brännkammarens botten. Lägg 5–8 späntstickor kors och tvärs ovanpå vedträna. Lägg två tändblock mellan de översta lagren späntved. Tänd på uppifrån (top-down-metoden) och stäng luckan. I början av eldningen kan det bildas kondens på glasets insida. För att åtgärda det kan du låta luckan stå på glänt ca 5 cm öppen tills kondensen försvunnit (ca 30 sekunder).

När elden har slocknat helt ska du öppna luckan och låta den stå öppen medan braskaminen svalnar till rumstemperatur.

Andra eldningen

Skjut reglerspaken för primär- och sekundärluft medurs till maxläget (max. primärluft).

Lägg två vedträn horisontellt på brännkammarens botten. Lägg 5–8 späntstickor kors och tvärs ovanpå vedträna. Lägg två tändblock mellan de översta lagren späntved. Tänd på uppifrån (top-down-metoden) och stäng luckan. I början av eldningen kan det bildas kondens på glasets insida. För att åtgärda det kan du låta luckan stå på glänt ca 5 cm öppen tills kondensen försvunnit (ca 30 sekunder).

Du kan lägga på mer ved när det inte längre syns några gula lågor och det har bildats ett bra glödskikt. Ett bra glödskikt är när vedträna faller isär och botten är täckt med glöd. Lägg in minst två nya vedträn, upp till 1 kg per styck, i braskaminen. När all ved brinner efter påfyllningen ska du skjuta reglerspaken till mittläget. Låt elden brinna ut och låt sedan braskaminen svalna till rumstemperatur innan du eldar igen.

Tredje eldningen

Upprepa anvisningarna för andra eldningen. Låt elden brinna ut och låt sedan braskaminen svalna igen efter att elden har slocknat. Följ sedan anvisningarna för ”Upptändning” och ”Påfyllning av ved” nedan.

Välj rätt ved - läs mer här

Korrekt upptändning i braskaminen

Det är mycket viktigt att upptändningen är bra för att förbränningen ska bli optimal. En kall braskamin och en kall skorsten försämrar förbränningen. Var därför noga med att få till en bra upptändning med tillräckligt torr ved, använd späntstickor och tänd på uppifrån. Det är viktigt att uppnå en hög rökgastemperatur så snabbt som möjligt.

Skjut reglerspaken för primär- och sekundärluft medurs till maxläget (max. primärluft).

Lägg två vedträn horisontellt på brännkammarens botten. Lägg 5–8 späntstickor kors och tvärs ovanpå vedträna. Lägg två tändblock mellan de översta lagren späntved. Tänd på uppifrån (top-down-metoden), stäng luckan och låt elden ta sig långsamt.

I början av eldningen kan det bildas kondens på glasets insida. För att åtgärda det kan du låta luckan stå på glänt ca 5 cm öppen tills kondensen försvunnit (ca 30 sekunder). När alla späntstickorna tagit fyr rejält ställer du reglerspaken i mittläget.

Om elden slocknar när du minskar lufttillförseln skjuter du tillbaks reglerspaken till maxläget och låter den stå kvar tills elden tagit sig igen. Ställ reglerspaken i mittläget igen. Låt späntveden brinna ner helt tills det inte syns några lågor. Sedan kan du lägga på mer ved.

Obs! Du får inte öppna asklådan under upptändningsfasen och den ska alltid vara stängd när braskaminen används, annars fungerar inte HWAM® Autopilot™. Du får bara öppna luckan vid upptändning, påfyllning av ved och rengöring. Lämna aldrig en braskamin förrän veden brinner ordentligt efter upptändningen! Luckan får bara öppnas vid upptändning, påfyllning av ved och tömning av aska

Påfyllning av ved

Du kan lägga på mer ved när det inte längre syns några gula lågor och det har bildats ett bra glödskikt. Ett bra glödskikt är när vedträna faller isär och glöden lyser vid rostret. Lägg in 2–3 nya vedträn (upp till 1 kg per styck) i braskaminen. Du behöver inte reglera lufttillförseln mer utan det sköter automatiken,

Du kan emellertid höja eller sänka temperaturen med reglerspaken. I minimiläget (till vänster) minskar förbränningen och brinntiden blir längre. I maxläget (till höger) ökar förbränningen och brinntiden blir kortare.

Vänta alltid med att lägga på mer ved tills glödskiktet är lagom lågt. Under förbränningen blir braskaminen mycket varm på utsidan. Var därför alltid mycket försiktig i närheten av braskaminen.

Reglering av braskaminen

Reglering av primärluften (kommer upp genom rostret i braskaminen). Ställ reglerspaken till vänster för minsta lufttillförsel och till höger för maxtillförsel. Sekundärluften kommer in genom springan/hålen i ryggplåten. Glasspolningsluften kommer in uppifrån och bredvid glasrutan.

Eldning med kol och koks

Braskaminerna från HWAM är inte godkända för eldning med kol och koks
Observera att eldning med andra bränsletyper än trä kan öka risken för sotig glasruta.