Installation av braskamin

 

På den här sidan hittar du viktig information om installationen av din nya braskamin.

 

Innan du köper en braskamin

Installationen av braskaminen från HWAM ska alltid uppfylla Boverkets regler och lokala byggregler. Det är alltid en god idé att rådfråga sotaren innan du monterar braskaminen.

 

 

Lokalkrav

Det måste alltid vara möjligt att leda in ren förbränningsluft i rummet som braskaminen ska placeras i.

 

Ett öppningsbart fönster eller en reglerbar friskluftsventil anses räcka, men du kan även ansluta ett friskluftssystem från HWAM till braskaminen. Den reglerbara friskluftsventilen/vädringsluckan får inte kunna blockeras.

 

 

Bärande underlag

Innan braskaminen installeras måste du försäkra dig om att underlaget klarar både braskaminens och skorstenens vikt. Skorstenens vikt beräknas efter dimension och höjd. Braskaminens vikt anges i produktöversikten. Luftsystem betyder att braskaminen tar in förbränningsluften utifrån via ett rörsystem.

 

 

Friskluftssystem

De flesta braskaminer från HWAM kan anslutas till ett friskluftssystem. Ett friskluftssystem betyder att braskaminen tar in förbränningsluften utifrån via ett rörsystem. Läs mer om friskluftssystem genom att klicka på länken här

 
 

Avstånd till icke brännbart material

Om braskaminen från HWAM placeras intill en tegelvägg eller annat icke brännbart material krävs det inte ett minsta avstånd till braskaminen. Vi rekommenderar dock att det är minst 5–10 cm till väggen för att underlätta rengöring och underhåll.

 

Om braskaminen placeras intill en trävägg eller annat brännbart material krävs det ett minsta avstånd till braskaminen som anges på märkskylten på braskaminens baksida eller i bruksanvisningen.

 

Braskaminen måste alltid placeras på ett icke brännbart underlag. Om den placeras på ett trägolv eller liknande måste golvet täckas med ett icke brännbart material 30 cm framför braskaminen och 15 cm på vardera sidan om braskaminens eldningslucka.

 

 

Krav på skorsten och rökrör

Skorstenen ska vara så pass hög att det är bra drag och röken inte stör omgivningarna. Vanligtvis får man bra drag om skorstenen befinner sig 4 m ovanför kaminen och minst 80 cm ovanför taknocken. Om skorstenen placeras vid en av husets sidor bör skorstenens topp alltid befinna sig högre upp än taknocken eller takets högsta punkt. Följ ev. nationella och lokala bestämmelser om placering av skorstenar på hus med halmtak.

 

Braskaminen kräver ett drag på minst 12 Pa (uppmätt vid mätpunkten enligt EN 13240). Om skorstensdraget mäts precis vid rökstosen ska det vara 18–20 Pa. För modellerna HWAM 3630, HWAM 3640, HWAM 3650 och HWAM 3660 med HWAM® Autopilot™ samt 5530 med HWAM® Autopilot™ och I40/55 med HWAM® Autopilot™ krävs det ett drag på minst 11 Pa respektive 17–19 Pa.

 

Det är tillåtet att ansluta braskaminen till en skorsten som är gemensam för flera braskaminer. Skorstenen ska ha en minimiöppning motsvarande Ø 150 mm och vara försedd med en lättåtkomlig renslucka. Skorsten och rökrör måste vara CE-märkta och T400-klassade, och ha godkänts vid soteldsprovningen (G-märkta). Kravet på avstånd till brännbart material ska uppfyllas i enlighet med märkningen på modellen. Be din HWAM-återförsäljare om närmare information.

 

Skorstenen är braskaminens motor och helt avgörande för dess funktion. Skorstensdraget skapar ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägsnar röken från braskaminen, suger in luft genom spjället till den s.k. glasspolningen som håller glasrutan fri från sot och suger även in luft till förbränningen genom det primära och sekundära spjället.

 

Skorstensdraget skapas av temperaturskillnaden inne i och utanför skorstenen. Ju högre temperatur inne i skorstenen, desto bättre skorstensdrag. Därför är det helt avgörande att skorstenen värms upp ordentligt innan du stänger spjällen och begränsar förbränningen i braskaminen (en murad skorsten tar längre tid på sig att bli genomvarm än en stålskorsten).

 

De dagar det är dåligt drag i skorstenen pga. väder och vind är det extra viktigt att värma upp skorstenen så snabbt som möjligt. Det gäller att snabbt få igång en brasa. Spänta veden extra fint, använd extra tändblock etc.

 

Om braskaminen inte har använts under en längre tid är det viktigt att kontrollera att skorstensröret inte är blockerat.

 

Det går att ansluta flera eldstäder till samma skorsten, men kontrollera först vilka regler som gäller. Fråga sotaren vilka möjligheter som finns för din skorsten.

 

Till och med en bra skorsten kan fungera dåligt om den används fel. Omvänt kan en dålig skorsten fungera bra om den används rätt.

 

 

Reglerspjäll

Vi rekommenderar att skorstenen eller rökröret förses med ett reglerspjäll så att det går att reglera skorstensdraget när det blåser kraftigt. Reglerspjället får inte kunna spärra rökröret helt. Det måste alltid finnas en fri area på minst 20 % av skorstenens eller rökrörets totala öppningsarea. Vid installation av en stålskorsten ovanpå braskaminen är det inte tillåtet att montera reglerspjäll.