A–Ö om braskaminer

På den här sidan hittar du en alfabetisk översikt från A till Ö över uttryck och ord som används om och i samband med braskaminer på vår sajt tillsammans med förklaringar.

A

Asklåda:Förvaringsplats för aska från braskaminen. Askan kan sugas upp med en asksug.

Autopilot: Som den enda tillverkaren av braskaminer har HWAM ett system som automatiskt reglerar luften till braskaminen. Generellt kan man säga att det bara går att uppnå optimal verkningsgrad genom optimal styrning av luften så att den anpassas till förbränningsprocessens olika faser (se avsnittet om Autopilot).

B

Baffelskiva: För att braskaminens värme ska anpassas till rumsvärmen kyls den ned med hjälp av 1–2 baffelskivor i kaminen.

Brännbart material:Allt material som kan antändas. Träväggar, gipsskivor bakom vilka det finns trästommar etc.

C

DAPO: Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne. DAPO är en branschorganisation bestående av fem danska företag som tillverkar öppna spisar och braskaminer.

DS-godkännande: Innan den europeiska normen trädde i kraft godkändes braskaminerna enligt dansk standard (DS). Den har i dag ersatts av den europeiska normen.

E

Eldning: Med eldning avses upptändning då ved läggs och antänds i brännkammaren eller påfyllning av ved. I bruksanvisningen finns en rekommendation om maximal påfyllningsmängd i kg ved.

EN-godkännande:De flesta braskaminer från HWAM godkänns enligt en europeisk norm (EN-13240). Medlemsländerna i EU följer denna europeiska norm. Förutom detta godkännande har HWAM även de stränga norska godkännandena.

F

Friskluftssystem:Det går att ansluta ett friskluftssystem som tillför frisk luft utifrån till de flesta braskaminer från HWAM. Det finns två system: Det ena systemet tillför luft till rummet/konvektionen, så att det alltid råder jämvikt i rumsluften. Det andra systemet är ett slutet system, vilket betyder friskluft förs direkt in i automatiken. Det är viktigt att det alltid förs in tillräckligt mycket luft i rummet där braskaminen är placerad.

Fullform:Fullform är ett rökrör som placeras ovanpå braskaminen. Fördelarna med fullform är att det inte finns något motstånd i rökröret och att det i allmänhet passar bättre till braskaminens runda former.

G

Glasspolning:Luftkanal som cirkulerar uppvärmd luft över glasrutan i brännkammaren. Luften förhindrar sot från att fastna på rutan Vissa av braskaminerna från HWAM är försedda med ”tresidig glasspolning” som ser till att luften kommer från båda sidorna och uppifrån.

Golvplatta:Om det finns brännbart material (t.ex. trägolv) under braskaminen måste en platta placeras under kaminen. Plattan måste ha en storlek som uppfyller kraven i bruksanvisningen.

Golvplattorna finns i flera olika material som matchar braskaminen och inredningen.

I

Inmurningsstos: Inmurningsring som muras in i skorstenen där rökröret ska anslutas till skorstenen.

K

Konvektionskamin: En konvektionskamin sprider värmen jämnt över hela den area som ska värmas upp. Det vill säga att hela huset drar nytta av värmen. Värmen förs ut genom kaminens kanaler, stiger uppåt, cirkulerar automatiskt samtidigt som det sugs in kall luft. Därför ger den jämn värme. En konvektionskamin blir inte lika varm på utsidan som andra kaminer och därför går det att ställa möbler närmare den.

kW:kW är en förkortning för kilowatt.
En tumregel är att i ett hus med en takhöjd på 2,40 m värmer 1 kW upp följande area: Mycket bra isolering ca 25 m², bra isolering ca 20 m², medelbra isolering ca 15 m² och dålig isolering ca 10 m².

M

Möbleringsavstånd:Möbleringsavstånd är avståndet från möbler till braskamin. Vanligtvis avger en kamin mest värme vid glasrutan.

N

Nominellt drag: Skorstensdraget när braskaminen har värmts upp och skorstenen fungerar normalt.

P

Pa:Pa = pascal. Måttenhet för draget i skorstenen. Det kan mätas elektroniskt eller med hjälp av vattenpelare.

Prestanda:Effekten är braskaminens prestanda. En braskamins effekt anges i kilowatt (kW).

Primär- och sekundärluft:För att en braskamin ska kunna utnyttjas optimalt måste det föras in luft till förbränningen. Under upptändningsfasen (startfasen) måste det tillföras primärluft som kommer in genom rostret i brännkammarens botten. Denna luft kommer från braskaminens undersida genom kanaler och tillförs med hjälp av skorstensdraget. Under förbränningsfasen måste det föras in luft över brasan (sekundärluft) för att rökgaserna ska förbrännas.

R

Reglerspak:Reglerspaken används för reglering av braskaminens effekt. Det går att reglera värmen från minimum till maximum. Vanligtvis står den i ett fast läge som passar rummet/rummen som braskaminen ska värma upp. Autopiloten sköter regleringen av lufttillförseln.

Rekommenderad vermiculit/skamolex/skamol: I de flesta braskaminer består isoleringen i brännkammaren av eldfasta stenar eller vermiculit/skamolex eller skamol. De flesta braskaminer från HWAM är isolerade med skamol. Fördelen med skamol är att det isolerar 6–8 gånger bättre än eldfasta stenar.

Roster:Galler genom vilket askan faller från brännkammaren ner i asklådan.

Rökrör:För att koppla ihop skorstenen och braskaminen behövs ett rökrör. Ett rökrör är en kanal som är placerad antingen baktill eller upptill på kaminen.

S

Senothermfärg:Braskaminen har ytbehandlats med värmebeständig färg som heter Senotherm. Det går att laga repor eller rost med Senothermfärg.

Skorstensdrag: För att en braskamin ska kunna fungera optimalt måste den ha en bra skorsten med bra drag. Skorstenen är braskaminens motor. En bra skorsten har vanligtvis ett drag på 12–14 Pa.

T

Täcklock:Ett täcklock är en dekorring som kan placeras ovanpå braskaminen för att ge en plan toppskiva.

Täljsten: Sten som kan användas som beklädnad på braskaminer. Det finns flera olika sätt att beklä en braskamin: sockel, toppskiva och hela kaminen (se produktöversikten). Täljsten kommer från Finland och Sydamerika.

U

Utgångsstos: Braskaminens utgångsstos är den öppning från vilken röken leds vidare till skorstenen. Det är vanligtvis ett hål med en diameter på 15 cm.

Ö

Öppningsarea: Storleken på röret/kanalen inne i skorstenen. De flesta skorstenar har en öppningsarea på Ø 15 cm.