Så här tänder du en brasa i din HWAM

Eldningsanvisningar – trä
Första gången du eldar i braskaminen ska du elda försiktigt, eftersom alla material måste vänja sig vid hettan. Lacken som braskaminen är lackerad med härdar vid den första eldningen. Därför ska du öppna luckan mycket försiktigt, annars finns det risk för att packningarna fastnar i lacken. Dessutom kommer lacken att lukta kraftigt vid första eldningen. Se därför till att det är bra ventilation i rummet.

Observera att handsken som medföljer braskaminen kan slita bort färgen på ytan om lacken inte är tillräckligt härdad. Undvik att röra vid själva luckan under de första 2-3 eldningarna.

Reglering av braskaminen
Reglering av primärluften (kommer vanligtvis upp genom rostern i braskaminens botten). Skjut reglerspaken längst ut till vänster för minimal lufttillförsel och längst ut till höger för maximal lufttillförsel. Sekundärluften kommer in genom springan/hålen i ryggplåten. Luften till glasspolningen kommer in uppifrån och vid glasrutans sidor.

Upptändning
Skjut regleringsspaken längst ut till höger för maximal tillförsel av primär- och sekundärluft.

Lägg in späntved motsvarande 2–3 vedträn (ca 2 kg) i braskaminen. Lägg två tändblock mellan de översta lagren späntved. Tänd sedan och låt elden ta sig långsamt.

I början av eldningen kan det bildas kondens på glasets insida. Du kan åtgärda det genom att öppna luckan ungefär 5 cm och låta den stå kvar i detta läge tills kondensen har försvunnit (efter ca 30 sek.). När alla späntstickorna tagit fyr rejält ställer du reglerspaken i mittläget.

Om elden slocknar när du minskar primärluften ställer du reglerspaken i maxläget igen och låter den stå kvar tills elden tagit sig. Skjut sedan tillbaka reglerspaken till mittläget. Låt späntveden brinna ner helt tills det inte syns några lågor. Sedan kan du lägga på mer ved.

Viktigt! Asklådan får inte öppnas under upptändningen och ska alltid vara stängd när braskaminen används, annars kan den automatiska luftregleringen skadas.

Luckan får bara öppnas vid upptändning, påfyllning av ved och borttagning av aska.

Påfyllning av ved
Du kan lägga på mer ved när det inte längre syns några gula lågor och det har bildats ett bra glödskikt. Ett bra glödskikt är när vedträna faller isär och glöden lyser i nere kring rostern. Lägg in 2–3 nya vedträn (upp till 1 kg per styck) i braskaminen. Du behöver inte reglera lufttillförseln mer utan det sköter automatiken.

Men du kan höja eller sänka temperaturen med reglerspaken. I minimiläget (till vänster) minskar förbränningen och brinntiden blir längre. I maximiläget (till höger) ökar förbränningen och brinntiden blir kortare.

Vänta alltid med att lägga på mer ved tills glödskiktet är lagom lågt.

Under förbränningen blir braskaminen mycket varm på utsidan. Var därför alltid mycket försiktig i närheten av braskaminen.

Eldning med kol, briketter och koks
HWAMs braskaminer är inte avsedda för eldning med kol och koks. Det går dock att elda med träbriketter som läggs på vedglöden. Låt reglerspaken stå i maxläget tills träbriketterna brinner rejält.

Kom ihåg att skjuta tillbaka reglerspaken igen. Observera att eldning med andra bränsletyper än trä kan öka risken för sotig glasruta.